Skip to main content

Tester vi benytter

OPQ

(Occupational Personality Questionnaire)

OPQ32 er DNV-sertifisert og et av verdens mest brukte og respekterte måleredskaper, og forholder seg til følgende emner: relasjoner, tenkestil og følelser & dynamikk. Testresultatene gjennomgås sammen med kandidaten i en personlig oppfølgings- og evalueringssamtale.

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Konsulentene i Scala er sertifisert på bruk av testverktøyet OPQ, som leverer personlighets- og evnetester, og har gjennomgått grundig opplæring og sertifisering for gjennomføring av denne type fordypet personvurdering.

Nyere forskning viser med all tydelighet at den beste rekrutteringsprosessen oppnås gjennom en kombinasjon av testing og strukturerte intervjuer. Kun ved bruk av testing vil man kunne avdekke momenter som kan ha innvirkning på ytelse og ansettelsesforhold.

Testen er den mest brukte personlighetsprofilen i rekrutteringssammenheng og er godkjent av Det Norske Veritas.

Belbin

Belbin er et av verdens mest brukte verktøy for teamutvikling og teamanalyse. Mer enn 2 millioner mennesker har fått sin profil og kjenner sine styrker og svakheter. Gjennom enkle kartlegginger blir du i stand til å sette sammen velfungerende og effektive team og grupper. Det gir fornøyde ansatte og resultater som vises på bunnlinjen.

IDI

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) er et svært effektivt og anvendelig verktøy som gir innsikt I hvordan og hvorfor en person tenker, føler og handler som den gjør. Ved hjelp av slik innsikt kan vi forbedre kommunikasjon, motivasjon, salg, påvirkningskraft, relasjonsbygging og konflikthåndtering.

Medarbeiderskapsmodellen

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

AnSvar

Medarbeiderskap handler om profesjonalitet og ansvarlighet. Dette er også grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede. Alle ønsker å være en god medarbeider og en forutsetning for å kunne utvikle oss er å vite hvordan andre ser oss i hverdagen. AnSvar er et feedbackverktøy for utvikling av godt medarbeiderskap.

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

ValgStøtte

Bedriftsdemokratiet med valg av styremedlemmer av og blant de ansatte, så vel som valg av tillitsvalgte, verneombud og liknende kan være tidkrevende å administrere.
På oppdrag fra NorgesGruppen ASA har TeamWork utviklet et WEB-basert valgsystem som er godkjent av Bedriftsdemokratinemnda.

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

LedMed

LedMed er en ny generasjon medarbeiderundersøkelse. Tidligere undersøkelser har i stor grad vært en kartlegging av hvor tilfreds medarbeiderne har vært med lederen og med arbeidsmiljøet. I praksis har det ofte fungert som en systematisering av misnøye som det antas at lederen skal gjøre noe med. Mange ledere har opplevd dette mer som en belastning enn en hjelp til utvikling. LedMed er noe langt mer enn en medarbeiderundersøkelse. Det er et kraftfullt verktøy for å omsette ideene om godt medarbeiderskap til praktiske handlinger.

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

4Temperamenter

Menneskeheten har til alle tider vært opptatt av å forstå seg selv og andre. Mer eller mindre bevisst gjør vi sammenlikninger for å orientere oss i det sosiale landskapet og håndtere relasjonen til våre omgivelser. Fire Temperamenter er et verktøy for å bli mer klar over egne og andres personlige kvaliteter. Dette er et godt grunnlag for personlig utvikling og utvikling av samspillet på arbeidsplassen.

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Dialog+

Vårt nye samtaleverktøy Dialog+ er klart til bruk. Både medarbeider og leder løfter blikket og reflekterer over viktige temaer som går utover de hverdagslige samtalene.

Andre tjenester vi tilbyr

Bemanningsutleie

Rekruttering til
faste stillinger

Rådgivning

Executive Search
& Selection

Testing av kandidater

Tester vi benytter